Được tạo bởi Blogger.

We Wish You a Merry Christmas- Enya

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy new year
(2x)

Good tidings we bring
To you and your kin
We wish you a merry Christmas
And a happy new year

We all want some figgy pudding
We all want some figgy pudding
We all want some figgy pudding
So bring some right here

We won't go until we get some
We won't go until we get some
We won't go until we get some
So bring some right here

Good tidings we bring
To you and your kin
We wish you a merry Christmas
And a happy new year
(2x)

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy new year
(2x)

https://www.copyediting.com/sites/default/files/07_3%20Free%20Xmas%20teaser.jpg?1323292245

0 nhận xét:

Đăng nhận xét